-|پیامک های من|-

پیامک بفرستین به شماره : 30005890000021


1
میدونی فرق تو با کبوتر چیه؟
کبوتر از قشنگیش اسیر می شه... تو با قشنگیت اسیر می کنی
Do you know what your deference from a pigeon is?
Pigeon is been captive for his beauty, but you bind with your beauty.

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
اگر می خواهی بدانی چند تا دوستت دارم انگشتت را بذار روی نبضت... دیدی ؟ دوست داشتنم تمامی نداره !
If you want to know how many I love you, put your finger on your beat, did you see? My loving won't be finish ever.
بقیه پیامکها در ادامه مطلب . . .
.
.
.   
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3دانستن کافی نیست...باید به دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیل
Knowing is not enough we should do what we know.

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4
در مدرس از نشاطم کم کردند. از فرصت ارتباطم کم کردند
هر وقت به هم عشق تعارف کردیم. از نمره انظباطمان کم کردند
In school they decrease my happiness, decrease my chance of relations.
When we gave love to each other, they decrease our discipline mark.

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5
همیشه ماندن دلیل بر عاشق بودن نیست...خیلی ها میروند تا ثابت کنند که تا ابد عاشقند.
Staying isn’t reason of love always, so many go to show they are lover for ever.

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6
برای انسانهای بزرگ بن بست وجود ندارد. چون بر این باورند که : یا راهی خواهم یافت... یا راهی خواهم ساخت
There is no stalemate for big mans, because they believe that: I will find a way, if I can't I will make a way.

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7
یک راننده به نامزدش اس ام اس میزنه می گه: یک تریلی ارادت دارم خالیش کن ، ماشین بعدی تو راهه
A driver sends a sms to his wife and say: I have carload devotion for you, please deplete the other is coming.

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8
اکنون که آفتاب عشقت در قلبم طلوع کرده ، عینک آفتابیم را بده
Now that your love sun rose in my heart, give me my sunglasses.

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9
برگرد....بی رحمانه بودنت را می توانم ، اما نبودنت را هرگز
Come back…I can tolerate you when you are butcherly, but I can tolerate your absence never…

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10
ز مردم دل بکن یاد خدا کن.... خدا را وقت تنهایی صدا کن.... در آن حالت که اشکت میچکد گرم..... غنیمت دان و ما را هم دعا کن
Abandonment of people and remind the God, call God when you are alone, when your tears falls…value the time and pray us too.

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11
خدایا!
ذهنم پریشان است،
قلبم بی قرار است،
افکارم شوریده اند و
درمانده ام.
پس رشته زندگی ام را
به دست های امن تو می سپارم
آن گاه توفان می خوابد
و آرامش تو، حکمفرما می شود.
 O God!
My mind is disconsolate
My thoughts are berserk
I'm forlorn
So I give my life control
To your safe hands
Then stream goes
And your solace dominates.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12
از دوستان دو رنگم عجیب دل تنگ است...... فدای همت آن دشمنی که یکرنگ است
My heart is nostalgic from my bichrome friends…I immolate to my enemy that is homochromatic.
 
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13
دیل کارنگی می گوید :«تبسم خرجی ندارد ولی سود بسیاری دارد.»
Diel says: a smile has no price but has so profit.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14
«در این جهان نیاز به دوست داشتن و ستایش شدن، بیش از نیاز به نان است.» مادر ترزا
In this world needs to love and being loved is more that bread. --------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15
از بس که غصه تو قصه در گوشم کرد...غمهای زمانه را فراموشم کرد
It told me grief of stories so that I forget grief of time. (Of mine)
 
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
16
ای داد دوباره کار دل مشکل شد...نتوان ز حال دل غافل شد
عشقی که به چند خون دل حاصل شد...پامال سبکسران سنگین دل شد
Oh again my heart work get hard…I can't be unwitting from my heart
A love that I acquired hardly…was been trampled with some light headed ones.  
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17
عشق فرآیندی است که در طی آن من به تو کمک کنم تا به خود واقعی ات نزدیک تر بشوی، نه آن چه من می خواهم.»دوسنت اگزوپری
Love is a way that I help you on it to be more near to your fact not to what I want.

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
18
از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛ با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته

باشند...!
**دکتر علی شریعتی**
Don’t be upset from people, because they are upset too, they are alone but they run away from themselves because they are in doubt about themselves & about their love

&their fact, so love then even when they don’t love you…

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
19
عشق تو تعطیلی نداره ،‌به فکر خودت نیستی فکری به حال خستگی ما بکن
ما هر روز تا دیر وقت خرابتیم ...
Your love in my heart doesn’t have rest, you don’t worry about yourself be worry about my tiredness, I am your gaga everyday to late hours at night.
 
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20
زندگی درک همین امروز است . ظرف دیروز پر از بودن توست . شاید این خنده که امروز دریغم کردی ، آخرین فرصت همراهی ماست.
Life is to understand today; yesterday was full of you, May this smile that you withhold it today was our last fortune to be together.
 
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
21
به نام خدایی که هستی را با مرگ ، دوستی رابی رنگ ، زندگی را با رنگ ،‌عشق را رنگارنگ ، رنگین کمان را هفت رنگ ، شاپرک را صد رنگ ...و من را دلتنگ دوستان آفرید ...
In the name of God who created the life with death, created the colorless friendships, created the life with colors, the love colorful, the rainbow in7 colors, the moth in

100colors & created me nostalgic…

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22
تا حالا دیدی کسی به اس ام اس حسودی کنه ؟ من حسودیم میشه ! چون اس ام اس می تونه بیاد پیشت اما من نمی تونم بیام!
Did you know one that envy sms? I envy! Because the sms can come to you but I cant!  

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
23
شب بهت اس ام اس دادم که بگم : دنیام تاریکه مثل شب ، تنهام مثل ماه ، کوچیکم مثل ستاره ، اما دوستت دارم قد آسمونی که اندازه نداره ...
I send you a sms at night to say: my world is as dark as night, I am alone just as moon, I am small as stars, but I love you as the gauge of this sky that has no limit.

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24
اگه مردونگی مُرده ، اگه رفاقت رنگ باخته ، اگه عشق دیگه معنا نداره ، اگه دنیا پُره نامردیه ، اگه آرامش خواب و رویاست ...به تو چه !!! تو اس ام اس بده !
If the manhood died, if the friendship went colorless, if the world is full of cowards, if the solace is jusr a dream, what is that to you? You send just sms!
 
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
25
گفتی تو دلم اول و اخر خودتی
از هرچه که دارم بهترینش خودتی
خندیدم و زیر لب مکرر گفتم
شاهزاده ی قصه های من خر خودتی!!!
You said: you ere the first & the last in my heart
You are the best of mines.
I laughed and told in my heart:
O prince of my stories, you are stupid yourself.
 
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
26
اس ام اس خوشحالی پی در پی
اس ام اس دلخوشی بیکاران
در فرودست انگار یک نفر منتظر است
پس خسیسی نکنیم !
Sms is continuate happiness
Sms is cheer of idles.
One is waiting somewhere
So don’t be stingy.

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
27
نمی دانم گنجشکها که شبیه هم هستند چه جوری همدیگه را می شناسن. و نمی دانم چند نفر شبیه من هستند که تو دیگه مرا نمی شناسی
I don’t know how the greenfinches can recognize each other, & I don’t know how many are look like me that you don’t know me!

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
28
به اندازه یک کیلو خاکشیر دوستت دارم. اگر شمردی می فهمی چقدر دوستت دارم
I like you as the gauge of dust, if you account you will know how much I love you!

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
29
وقتی بدانم که یک لحظه به یادم هستی، تمام عمرم را فدای آن لحظه می کنم
If I know that I am your mind just a moment, I will immolate my all life to that moment!

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
30
در ساحل سرخ دلت اسم کسی را حک نکن. به اینکه من دوستت دارم حتی یه ذره شک نکن
Don’t carve ones name in you heart beach, don't be in doubt about my love.

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
31
دوست داشتن همیشه گفتنی نیست؛ گاه سکوت است و گاه لبخند است گاه نگاه است و گاهی فقط یه اس ام اس
Love isn’t sayable always, sometimes it is a silence, & sometimes it is a smile, sometimes a glance & sometimes a sms!

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
32
گر چه ما را نکنی یاد ولی ما هستیم / دل به امید پیامی که ندادی بستیم.
Though you don’t remember me but I am/I have hope of a message you don’t send!

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
33
هی!!!! 3 راه بیشتر نداری:
1 با من باشی
2 با تو باشم
3 توافق کنیم که با هم باشیم
Hey you! You have just 3choice:
1. To be with me
2. I be with you
3. We be together (intoto).

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
34
در دریای نیلفام خوابهای شیرین شب ، صدف های رنگین خیال را می کاوم ، شاید مروارید رویای تو را در آن یابم
In my amiable dream's sea, I search the colorful ammonite of dream, may I find pearl of your dream!

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
35
تقصیر دلم چیست اگر روی تو زیبا ست حاجت به بیان نیست که از روی تو پیدا ست من تشنه ی یک لحظه تماشای تو هستم افسوس که یک لحظه تماشای تو رویاست
What is my heart fault that you are beautiful, there is no need to say that you it appears in you face, I am thirsty of seeing you just one moment, alas that this is just dream!

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
36
تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز / می کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم
When God like his slaves, there is no need to his slaves / I mollycoddle ones swank to fondle everyone

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
37
روزی که عشق را قسمت کردند پرواز را به تو دادند .... قفس را به من ساز را به تو دادند .... غم را به من و من تشنه ی کویر دشت بارانم ..... مانند طایفه ی خاک می مانم و دشمن طوفان

من هر شب این ساز را به بهانه ی تو به صدا در می آورم
A day that part the love, they give the flying to you…they gave the cage to me, music to you…they gave grief to me & I am a desert that is thirsty or raining, I am like the soil

& my enemy that is stream make this music for the sake of you…

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
38
روزی صد بار با هم خداحافظی کردیم اما افسوس معنای خداحافظی را زمانی فهمیدم که تو را به خدا سپردم!
We told bye 100times everyday, but I knew the real mean of saying bye when I bury you.

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
39
تک درخت خاطراتم بر لب ساحل نشسته ، گر چه دوری از کنارم یاد تو در دل نشسته.
My lone tree of my memories is in the beach, you are away but your memory is in the heart.
 
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
40
صبر کردن دردناک است ، و فراموش کردن دردناکتر ، ولی از این دو دردناک تر این است که ندانی باید صبر کنی یا فراموش
Patience is painful, & forgetting is more painful, but the most painful it is that you don’t know you should forget or wait.

--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Arsis119@yahoo.com
Ir.tci.venus@Gmail.com

*
*
*
*
*
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

| چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٠ | ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ | .: Arsis119 :. ناچیزترین ذره هستی : . . . نظرات () |

Design By : shotSkin.com