-|پیامک های من|-

پیامک بفرستین به شماره : 30005890000021

شیطان کی بود؟!
هفت هزار سال قبل از خلقت آدم دو طایفه بر روی زمین زندگی می کردند که یکی طایفه جن نام داشت و دیگری نسناس.
چون این دو طایفه ( از دستورات خداوند متعال) تعدی و سرپیچی نمودند و به جنگ و قتل و خونریزی به غیر حق روی آوردند، خداوند متعال بر آنها غضب نمود و دسته ای از ملائک را امر به نابودی آنان کرد.
ملائک به فرمان خداوند به زمین آمدند و تمامی آنان را به قتل رساندند و تنها شیطان را که (از این مهلکه جان سالم بدر برده بود) اسیر کردند و با خود به سوی آسمان بردند.
« تفسیر قمی-ج1-ص491»
.
.
.
ادامه دارد. . .
.
.
.
http://SmsArsis119.persianblog.irشیطان در آسمان
پس از آنکه ملائک شیطان را به سوی آسمان بردند، شیطان سالهای سال در آسمان اول و در میان ملائک به عبادت و بندگی پرداخت و ( به مقام و رتبه ای رسید که )ملائک آسمان دوم از خداوند خواستند که او را به اسمان دوم آورد تا آداب و رسوم بندگی را از او فرا گیرند.
شیطان چون به آسمان دوم رفت، ملائک آسمان سوم و دیگر آسمانها نیز همین درخواست را از خداوند نمودند و در آخر به مقام و رتبه ای رسید که در پای عرش منبری می گذاشتند ، عَلَمی از نور نصب می کردند و شیطان به بالای آن می رفت و آنان را موعظه می نمود.
شیطان که در آسمان به حارث مشهور بود با خود عهد بست که اگر این امر مهم به دست دیگری بیفتد از طاعت و فرمانبری او سر باز زند، چرا که خود را در علم و عمل تنها می دانست، روزی ملائک در لوح محفوظ دیدند که چنین نوشته است:
بزودی یکی از مقربان درگاه احدی به طرد و لعن ابدی گرفتار خواهد شد.
پس، از حارث(شیطان) خواستند که دعا کند و از خداوند بخواهد هیچ یک از ایشان را به این بلا گرفتار نسازد، شیطان در ابتدا متناع می ورزید اما با اصرار زیاد ملائک شیطان راضی شد و از خداوند خواست که ملائک را از این بلا ایمن بدارد و (گویا خود را فراموش نمود ...) روزی عزازیل (شیطان) دید که بر در بهشت نوشته اند: ( ما را بنده ای است که او را به انواع نعم مکرمی گردانیده ایم چون او را به امری فرمان دهیم امتناع ورزد و به لعن ابدی گرفتار گردد).
عزازیل هزار سال او را لعن می کرد و نمی دانست که خود را لعن می کند در آن مدت هر جا سجده می کرد چون سر بر می داشت در آن موضع این نوشته را می دید که : لعنه ا... علی ابلیس.
روزی در لوح محفوظ دید نوشته شده : اعوذبا... من الشیطان الرجیم.
پرسید: خدایا این لعین رجیم کیست؟
خداوند فرمود: او بنده ای است که به خاطر نعماتی که به او بخشیده ام مکرم گردیده است ولی با این حال نافرمانی مرا خواهد کرد و من نیز او را خوار و نگونسار گردانم.
عزازیل گفت: او را به من نشان بده تا هلاکش کنم!
خداوند فرمود : هنوز زود است که او را بشناسی، زیرا هنوز خطایی از او سر نزده که سزاوار سرزنش باشد.
« تنبیه المعغترین فی احوال ابلیس لعین(کتاب ابلیس لعین)»

حکایت تمرد شیطان
چون خداوند متعال اراده نمود که آدم را خلق کند جبرئیل را به زمین فرستاد و جبرئیل قبضه ای خاک از روی زمین برداشت، سپس با آب شور و شیرین مخطوط نمود و با سرشت آدم دیگر طبایع از قبیل آتش و باد را نیز ترکیب نمود و این هنگامی بود که خداوند هنور در جان وی روحی ندمیده بود.
آدم بی روح در بهشت افتاده بود و از زمان خلقت وی یعنی روزی که گل وی سرشته شد تا به روزی که خداوند متعال از روح خویش در او دمید و به او جان بخشید هزار سال فاصله وجود داشت، در طول این مدت بدن بی روح آدم (ع) در بهشت افتاده بود و ابلیس لعین خازن آسمان پنجم بود، روزی از کنار آدم گذشت و داخل بینی آدم شد و از دبر او خارج شد سپس با دست خود به شکم او زد و گفت ، برای چه خلق شده ای؟!
اگر خداوند تو را از من بالاتر قرار دهد تو را اطاعت نمی کنم و اگر تو را زیر دست من قرار دهد تو را نابود می کنم پس از آنکه خداوند آدم را آفرید ( روح در او دمید) تمام فرشتگان را امر به سجده نمود تمام ملائک سجده نمودند مگر ابلیس که در زمره فرشتگان نبود خداوند به شیطان فرمود:
چه چیز تو را از سجده آدم منع نمود که چون تو را امر کردم نافرمانی کردی؟!
شیطان گفت: برتری من چرا که مرا از آتش و او را از خاک خلق نموده ای.
خداوند به شیطان فرمود: از این مقام فرود آ! تو را نرسد که بزرگی و غرور ورزی! بیرون شو که تو در زمره فرومایگانی .
شیطان گفت: تا به روزی که خلائق برانگیخته می شوند مرا مهلت بده خداوند فرمود: البته تو از مهلت داده شدگانی .
آنگاه از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و چپ آنان در می آیم و آنان را گمراه می کنم ،‌تا بیشتر آنان شکر نعمت های تو را بجا نیاورند.
خدا به شیطان گفت: بیرون شو که تو رانده درگاه مایی هر که از فرزندان آدم تو را پیروی کند به یقین جهنم را از تو و آنان پر می کنم.
« بحارج63 ص198- سوره اعراف10-18»

http://SmsArsis119.persianblog.ir
شیطان دشمن قسم خورده ...
امام باقر(ع) پیرامون آیات 16-17 سوره اعراف می فرماید:
منظور از آمدن شیطان بسراغ انسان از پیش رو این است که آخرت و جهانی را که در پیش رو دارد در نظر او سبک و ساده جلوه می دهد و منظور از پشت سر این است که آنها را به گردآوری اموال و تجمع ثروت و بخل از پرداخت حقوق واجب به خاطر فرزندان و وارثان دعوت می کند و منظور از طرف راست این است که امور معنوی را به وسیله شبهات و ایجاد شک و تردید ضایع می سازد و منظور از طرف چپ این است که لذت مادی و شهوات را در نظر آنها جلوه می دهد
« تفسیر مجمع البیان ج4/403 »

http://SmsArsis119.persianblog.ir 
اندوه ملائک

وقتی شیطان به خدا گفت: ( تمام بندگانت را گمراه می سازم از پیش رو و پشت سر و از جانب راست و چپشان در می آیم تا بیشتر آنان شکر نعمتهای تو را به جا نیاورند)
ملائک از شنیدن این سخن شیطان متاثر و غمگین شدند و با خود گفتند:
کار بر فرزندان آدم مشکل شد ، چرا که دشمن آنان پنهان است و قوی در حالیکه فرزندان آدم را نمی بینند و نمی دانند که او از کدام سمت و به چه طریقی به سویشان خواهد آمد براستی چاره این کار چیست؟
حق تعالی فرمود، ای ملائکه ، اگر چه از جهات ، چهار طرف را شیطان گرفته اما دو جهت فوق و تحت را برای فرزندان آدم باقی گذاشتم، فوق را به جهت آنکه دست بر دعا و گریه، زاری بردارند و از من حوائج خود را مسئلت بدارند و تحت را برای آنکه خود را به خاک بیندازند ( و احساس عجز و ناتوانی کنند و از من یاری بجویند)
« کتاب ابلیس لعین »

http://SmsArsis119.persianblog.ir 

ابزار و وسایل شیطان
وقتی که شیطان از درگاه خدا طرد و رانده شد و از آسمان به زمین فرستاده شد به خدا عرض کرد خدایا مرا به زمین فرستادی مرا از خود راندی پس خانه ای برای من قرار بده.
خداوند فرمود: حمام خانه ات باشد، گفت: محلی برای نشستنم قرار بده.
خداوند فرمود: بازارها و سرگذرها و چهارراه ها، گفت: غذایی برایم قرار بده.
فرمود: آنچه نام خدا بر آن برده نشود، گفت: نوشیدنی برایم قرار بده.
فرمود: آلات موسیقی، گفت: چه بخوانم ؟  فرمود: شعر،  گفت: کتابی برایم قرار بده.
فرمود: شر و عداوت ، گفت : سخنم چه باشد؟ فرمود : دروغ، گفت: وسیله ای برایم قرار بده، فرمود : زنان
( و در جایی دیگر نیز آمده است که علم تو نیز سحر و جادو است)
« محجه البیضاء ج5- ص62 »

.

.

.

.

http://SmsArsis119.persianblog.ir

| جمعه ٤ شهریور ۱۳٩٠ | ۱:۱۳ ‎ب.ظ | .: Arsis119 :. ناچیزترین ذره هستی : . . . نظرات () |

Design By : shotSkin.com