پیامک های من سری امروز

سفر مثل گذر عمر می ماند جاده ی جلوی روی ما پستی

و بلندی زیادی دارد وگاهی یه کم ترس

ناراحت نباش توکل به خدا  کن آن ماشینی را که می بینی

 بالا توی گردنه  از
یک مسیرسخت وخطرناک دارد گذر می کند

 برایش دعا کن به سلامت گذر کند چون 
ما هم همان مسیر را باید گذر کنیم راه دیگری نداریم ...

/ 1 نظر / 16 بازدید