دوقطره آب

به نام خداوندرحمتگر مهربان

 

دوقطره آب

دو قطره آب اگر کنار هم قرار بگیرند چه می کنند؟

 

آنها تصویر قطره دیگر را در خود دیده وبه هم می پیوندند و یک قطره بزرگتر تشکیل می دهند.

 

اگر چند سنگ به هم نزدیک شوند چه می شود؟

 

آنها هیچ گاه با هم یکی نمی شوند. شاید تصویر سنگ دیگر را تا حدودی در خود ببینند!

 

هر چه سخت تر و قالبی تر باشید فهم دیگران برایتان مشکلتر و در نتیجه احتمال بزرگتر شدنتان نیز کاهش می یابد.

 

مهارتهائی که شما را در جهت آرامش، بزرگوار تر و اجتماعی تر شدن کمک خواهد کرد را به یاد

 داشته باشید

نرمی

بخشش

مدار

پشتکار

/ 0 نظر / 3 بازدید