باورنمی کنم خداوجودداشته باشد!؟


آرایشگر گفت : کافی است به خیابان بروی تا ببینی چرا خدا وجود ندارد.

به من بگو اگر خدا وجود داشت آیا این همه مریض می شدند؟

بچه های بی سرپرست پیدا می شد؟

اگر خدا وجود می داشت، نباید درد ورنجی وجود می داشت.

نمی توانم خدای مهربان را تصور کنم که اجازه می دهد این چیزها وجود داشته باشد.

مشتری لحظه ای فکر کرد اما جوابی نداد، چون نمی خواست جر وبحث کند.

آرایشگر کارش را تمام کرد ومشتری از مغازه بیرون رفت.    

به محض اینکه از آرایشگاه بیرون آمد، در خیابان مردی را دید.

با موهای بلند و کثیف وبه هم تابیده

و ریش اصلاح نکرده،

ظاهرش کثیف وژولیده بود.

مشتری برگشت و دوباره وارد آرایشگاه شد وبه آرایشگر گفت:

می دانی چیست، به نظر من آرایشگر ها هم وجود ندارند.

آرایشگر با تعجب گفت: چرا چنین حرفی می زنی؟

من اینجا هستم من آرایشگرم. من همین الان موهای تو را کوتاه کردم.

مشتری با اعتراض گفت: نه !! آرایشگرها وجود ندارند.

چون اگر وجود داشتند هیچکس مثل این مرد،

با موهای بلند وکثیف وریش اصلاح نکرده پیدا نمی شد.  

آرایشگر گفت :

نه بابا، آرایشگرها وجود دارند! موضوع این است که مردم به ما مراجعه نمی کنند.

مشتری تأیید کرد: دقیقاً! نکته همین است، خدا هم وجود دارد!!!

فقط مردم به او مراجعه نمی کنند ودنبالش نمی گردند.

برای همین است که این همه درد و رنج در دنیا وجود دارد.
خدایــــــا منوببخش
.
.
http://SmsArsis119.persianblog.ir
.
.

/ 0 نظر / 6 بازدید