پیرمرد و دختر

به نام خداوندرحمتگر مهربان

 

پیرمرد و دختر

 

فاصله دختر تا پیر مرد یک نفر بود ؛ روی نیمکتی چوبی ؛ روبه روی یک آب نمای سنگی
پیرمرد از دختر پرسید:
 غمگینی؟
نه
 مطمئنی ؟ 

نه
 چرا گریه می کنی ؟

 دوستام منو دوست ندارن

 چرا ؟

 جون قشنگ نیستم

 قبلا اینو به تو گفتن ؟
نه
 ولی تو قشنگ ترین دختری هستی که من تا حالا دیدم
 راست می گی ؟

 از ته قلبم آره
دخترک بلند شد پیرمرد را بوسید و به طرف دوستاش دوید ؛

شاد. . . شاد. . . شاد. . .
چند دقیقه بعد پیر مرد اشک هاش را پاک کرد ؛ کیفش را باز کرد ؛ عصای سفیدش را بیرون آورد و رفت!!!

و . . .

/ 1 نظر / 3 بازدید
رها

ای ول