سخنان بسیار زیبا از امام علی

بخل و ترس و حرص، غرائز گوناگونی هستند که ریشه آنها بدگمانی نسبت به خدای بزرگ اس 
تو بر نفس خود مسلط نخواهی شد مگر با یاد فراوان قیامت و بازگشت به سوی خدا
هرگز انجام کارهای فراوان و مهم، عذری برای ترک مسئولیت های کوچک تر نخواهد بود
از هر کار پنهانی که از آشکار شدنش شرم داری، پرهیز کن
هر چه شنیدی بازگو مکن ، که نشانه دروغگویی است، وهر خبری را دروغ مپندار، که نشانه نادانی است
فکر و اندیشه مخصوص کسانی است که دلی درون سینه داشته باشند
. اسلام ظاهرش علم و باطنش حکمت است 
عمل کننده بدون آگاهی مانند رونده ای است که به بیراهه رود
 در راه راست از کمی روندگان نترسید، چون اکثر مردم گرد سفره ای جمع شدند که سیری آن کوتاه و گرسنگی آن طولانی است...

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
سا

سلام بسیار عالیست موفق باشید