راننده تاکسی

    I was going to the airport with a cab, the driver was driving in the right lane when suddenly a car came out from its parking place, turning exactly in front of us. The cab driver hardly pushed the brake, the cab skidded and stopped just a few centimeters away from that car! 

The car’s driver turned back at us and started to shout, but the cab driver just smiled and waved for him; he acted really friendly.

   از رانندۀ تاکسی پرسیدم:  ”چرا شما تنها این رفتار رو کردید؟ اون شخص نزدیک بود ماشین تون رو از بین ببره و ما رو به بیمارستان بفرسته! در آن هنگام بود که رانندۀ تاکسی درسی را به من داد که هرگز آن را فراموش نکردم.

I couldn’t help saying: “that’s all you do to the guy who nearly wrecked you vehicle and sent us to the hospital?!"

But then that taxi driver taught me a lesson I never forgot.. 

  او توضیح داد که بسیاری از افراد مانند کامیون های حمل زباله هستند. آنها سرشار از ناکامی، خشمو ناامیدی در اطراف می گردند. وقتیاین آشغالها در اعماق وجودشانتلنبار می شود، آنها به جایی احتیاج دارند تا آن را تخلیه کنند و گاهی اوقات روی شما خالی میکنند.

He said many people are like the trucks that carry the garbage. They wander around, full of waste, disappointment and anger. When the garbage's stockpiled in them they need somewhere to get rid of it, and sometimes you are that place!

    به خودتان نگیرید. فقط لبخند بزنید، دست تکان بدهید، برایشان آرزوی خیر بکنید و بروید. آشغال های آنها را به روی افراد دیگری در سرکار، در منزل یا درخیابان ها پخش نکنید.حرف آخر این است که افراد موفق اجازه نمی دهند که کامیون های آشغال روزشان را بگیرند و خراب کنند.

It’s not you; Take it easy! Just smile and wave for them, move on and wish them the best! Do not scatter the garbage on others at work, at home or on your way in the street.

All in all: successful people don’t let the garbage trucks to ruin their whole day...

زندگی خیلی کوتاهتر از آن  است که صبح با تأسف از خواب برخیزید، از این رو..... افرادی را که با شما خوب رفتار می کنند دوست داشته باشید و برای آنهایی که رفتار مناسبی ندارند دعا کنید

Life is too short for you to wake up in the morning smeared with disappointment and regret, so Love the ones who treat you right, and pray for those who don't.

نـــــــــــــــــظربدهید . . .

http://SmsArsis119.persianblog.ir

/ 2 نظر / 3 بازدید
You Ask ! We answer

Welcome to You Ask ! We Try To Answer !, where you can ask questions and receive answers from other members of the community. http://youask.tk/

بهرام

خیلی باحال بود متشکرم. . .